петък, 12 февруари 2010 г.

Изкуството на мисълта: класическа логика

СЪДЪРЖАНИЕ:

Предговор

Въведение

1.Понятие за λογος

1.1.Откриването на λογος-а
1.2.Смисъл и λογος
1.3.Умопостигаемият свят
1.4.Логичност и логика

2.Началата на логиката

2.1.Постулиране и постулат
2.2.Принцип
2.3.Форма на мисълта
2.4.Логиката

3.Способността за мислене

3.1."Всеобщият мислител" на логиката
3.2.Всеобщност и необходимост
3.3.Човешкото познание
3.4.Как човек мисли, или що е разум?

4.Хоризонт на знанието

4.1.Интуитивно и дискурсивно
4.2.Абстрактно и конкретно
4.3.Логическо и естетическо съвършенство
4.4.Съвършенството изобщо
4.5.Определяне на хоризонта на знанията
4.6.Отношението към собствения хоризонт

5.Истината

5.1."Що е истина?"
5.2.Незнание и мнение
5.3.Понятие за истина
5.4.Истина в логиката

6.Грешките

6.1.Грешката – илюзия за истина?
6.2.Видове грешки
6.3.Разсейването на илюзиите
6.4.Правила за избягване на грешките

7.Същността

7.1.Признак
7.2.Класификация на признаците
7.3.Понятието за същност
7.4.Яснота на познанията
7.5.Степени на познанието

8.Езикът

8.1.Имена и думи
8.2.Знак
8.3.Твърдение, изказване, изречение
8.4."Скелет"на изказванията
8.5.Мислене и език

9.Достоверност

9.1.Признание
9.2.Пример за безсмъртието
9.3.Мнението
9.4.Вярата и увереностите
9.5.Пътят на знанието

10.Знание и предразсъдъци

10.1.Опит и разум
10.2.Логическо и практическо убеждение
10.3.Влияе ли волята на съжденията ни?
10.4.Предразсъдъците
10.5.Източниците на човешките предразсъдъци
10.6.Най-обичайните предразсъдъци

11.Вероятното

11.1.Вяра и увереност
11.2.Субективно необходимото
11.3.Верност и доверие
11.4.Предположения и видимост
11.5.Съмнението

12.Понятията

12.1.Що е понятие?
12.2.Логически произход на понятията
12.3.Актовете на разсъдъка, "правещи" понятията
12.4.Съдържание и обем
12.5.Класификации на понятията
12.6.Употреба

13.Съждение

13.1.Съждението изобщо
13.2.Подразделяне на съжденията
13.3.Логически квадрат
13.4.Пропозиционална логика

14.Заключенията на ума

14.1.Частите на заключението
14.2.Видове заключения
14.3.Непосредствените заключения на разсъдъка
14.4.Заключение на разума
14.5.Дедуктивни, индуктивни и традуктивни умозаключения

15.Силогизмите

15.1.Силогизмът и неговите компоненти
15.2.Фигурите на силогизма
15.3. Графично изобразяване на силогизми
15.4.Модусите, разновидностите силогизми
15.5.Ентимема и полисилогизъм ("сорит")

16.Изкуството на мисълта

Няма коментари:

А може би тъкмо ИДЕИ е твоето списание?!