събота, 5 юли 2014 г.

Уволнен съм тъкмо защото съм спазвал държавните образователни изисквания!

Открих тия дни нещо интересно: директорката на ПГЕЕ-Пловдив Стоянка Анастасова ме уволни на "основание" на това, че ме обяви за... "пълен некадърник", "изцяло неспособен да бъде учител" и пр., а едно от най-сюреалистичните й обвинения е съвсем стандартно: не спазва държавните образователни изисквания. Тия дни с адвоката ми обсъждаме пункт по пункт нейните "обвинения-присъди" (щото тя, в добре познатия стар маниер на самодоволната авторитарна власт не просто обвинява, ами и директно съди, осъжда!) и ето, оказва се, че се получава нещо безкрайно интересно: първо, нейното обвинение-присъда за неспазване на държавните образователни изисквания е лъжа, стандартно обвинение, неотговарящо на истината, сиреч, е изсмукано от пръстите, и, второ, което е още по-важно: фактически излиза, че съм уволнен тъкмо защото прекрасно съм... спазвал тия изисквания, особено и най-вече тяхната принципна, най-съществена и фундаментална страна! Ето, погледнете, убедете се сами по-долу като прегледате това, което открих на сайта на МОН в интересуващото ме отношение.

Тия стандарти са били писани, предполагам, от способни и сериозни хора, философи от СУ, и затова те звучат (като идея) съвсем съвременно, приемливо, стига да не бъдат разглеждани, както ги разглеждат бюрократите, като банална "казармена заповед" за безусловно изпълнение - аз така си обяснявам този парадокс. И понеже сам себе си чудесно познавам, наясно съм, естествено, със своя начин и стил на преподаване, пък и хилядите ученици, на които през тия 30 години съм преподавал, също знаят добре тия неща, смея да твърдя: аз съм уволнен тъкмо защото изцяло съм спазвал тия същите държавни изисквания; и за всяко от тях мога да обясня, ако се налага, как точно съм ги изпълнявал в работата си; а ето сега най-важното от този документ:

Предметите от цикъл "Философия" целят да ориентират ученика в отношенията му към себе си, към другите и към света и съдействат за неговото самоопределяне като автономна личност и свободен гражданин.

Обучението по психология и логика създава условия за личностно самопознание, помага на учениците да развият умения за общуване и съвместен живот, за критическо и творческо мислене.

Обучението по етика и право е насочено към нравственото самоопределяне на учениците, към развитие на умението за автономен и отговорен морален избор. То изгражда и основите на тяхната гражданска култура, като ги запознава с неотменимите човешки права, с ценностите на демокрацията и с начините за ефективно социално участие в гражданския живот. Обучението по философия създава условия за осмисляне и определяне на светогледни нагласи, на универсалността на човека и света. Чрез изследване на алтернативни подходи и решения на учениците се дава възможност да търсят и избират мястото си в съвременния динамичен свят.

"Свят и личност" е интегративен учебен предмет, който е включен в задължителната подготовка на учениците в културно-образователната област "Обществени науки и гражданско образование" и има подчертано практическа насоченост, тъй като подготвя учениците за участие в обществения живот, за лична и професионална реализация, отговарящи на демократичните принципи и ценности в съвременния свят.

Главна цел: гражданското образование подпомага развитието и утвърждаването на младия човек като гражданин, който:

• е автономна, свободна личност, способна да поема отговорност за себе си и за другите;
• познава и отстоява своите права, свободи и отговорности; съзнава духовното си единство с българския народ и с европейските народи;
• има осъзнати отношения с държавата и обществото;
• владее механизми за конструктивно социално участие и промяна.

Конкретни цели:

• придобиване на знания за жизненоважни социални сфери (семейство, училище, работна среда, малка общност и др.), изграждане на граждански нагласи и умения;
• усвояване на общочовешките ценности и на законите на демократичната държава;
• запознаване с устройството и дейността (структура и функции) на държавните и съюзни институции (българската държава и Европейския съюз), както и на гражданското общество;
• ориентиране в глобалните и регионалните процеси в динамично променящия се съвременен свят и създаване на отговорно поведение за участие в обществения живот.

Предметен цикъл "Философия" (психология и логика, етика и право, философия)

Степен на образование: Средна Етап: Гимназиален

В резултат на обучението по философия (психология и логика, етика и право, философия) в края на гимназиалния етап на средната образователна степен ученикът:

Първо равнище:

• Познава етапите на личностното развитие, възникването и развитието на Аз-а.
• Може да се ориентира в основните аспекти на човешката сексуалност.
• Разбира значението и функционирането на общността; познава ролята на основните социални общности (семейството, приятелите, колегите) за личностното и кариерното развитие.
• Умее да създава адекватен образ за себе си, да разбира и да уважава различията между хората.
• Познава основните принципи на комуникативността, правенето на избор и вземането на решения.
• Ориентира се в различни видове психологически зависимости на личността.

Второ равнище:

• Умее да осмисля поведението си, да анализира предпоставките му и демонстрира готовност за самоусъвършенстване и промяна.
• Умее да работи в група, да разбира мотивите на чуждото поведение.
• Умее да решава конфликти и да води преговори.
• Себепознание и взаимност
• Определя и обяснява различни модели на социално поведение и влияние (конформизъм, насилие и алтруизъм).
_____________________________________________________________

Първо равнище:

• Разбира спецификата на етическото отношение, начините за създаването и удържането му; обяснява и уважава негови културни, религиозни и национални особености.
• Свобода и отговорност
• Познава алтернативни подходи към основни морални ценности (свобода, щастие, смисъл на живота) и разбира тяхната роля за самоопределянето и моралното поведение.
• Разбира значимостта на любовта и сексуалността.
• Може да прилага основни етически правила в анализ на междуличностни отношения и конфликти.
• Умее да анализира основите на собствения си морален опит, да прави автономен и отговорен морален избор.

Второ равнище:

• Разпознава и анализира ценностните основания и моралните последици на човешкото поведение в различни социални сфери.
• Различава етическите и правните основания на човешкото поведение.
• Оценява моралните измерения на правни и политически решения.
• Проявява толерантност и уважение към многообразието от ценностни позиции, като разбира тяхната културна и национална обусловеност.
_____________________________________________________________

Първо равнище:

• Разбира легитимността на властта, законите, държавата и ролята им за социалното общуване.
• Разбира идеята за демокрация, характера на правовата държава и ролята на медиите в обществения живот.
• Познава основните човешки права и свободи и разпознава случаи на тяхното нарушаване.
• Анализира връзката между права и задължения, като се позовава на основни документи за правата на човека.
• Разбира идеята за гражданско общество и начините на функционирането му.
• Има готовност за защита на правата си и осъзнава ролята на гражданското участие в социалния живот.

Второ равнище:

• Познава ролята на държавното управление и финансирането му чрез данъци.
• Познава ролята на гражданското общество за създаването на законите и тяхната промяна.
• Свобода и законност.
• Сравнява правата си на гражданин в Република България и в Европа и начините за отстояването им.
• Обяснява връзката между идеите за свобода, човешки права и граждански права.
• Съзнава предимствата и недостатъците на законодателството в демократичните общества.
• Анализира правни и социални аспекти на глобализацията и на прехода към информационно общество.
_____________________________________________________________

Първо равнище:

• Познава разликите между рационално и интуитивно мислене, между аргументация и внушение.
• Формулира изводи от гледна точка на тяхната релевантност към предпоставките.
• Умее да формулира теза по даден проблем и да дава аргументирана подкрепа в нейна защита.
• Разпознава типове аргументация (включително и грешки) в умозаключения, философски текстове и други сфери.
• Умее да задава въпроси за по-задълбочено аргументиране и по-нататъшно изследване.
• Демонстрира отвореност и толерантност към различни схващания.

Второ равнище:

• Различава формите от съдържанието на мислите.
• Решава проблеми чрез изследване на контекста, смяна на гледната точка и формулиране на хипотези.
• Развива контрааргументи на собствените си тези и съзнава, че има различни подходи при разбирането на истината и реалността; различава истината и интереса.
• Познава ролята на идеите за създаване на смисъл; различава мнение и знание.
• Критическо мислене и създаване на смисъл
• Разбира значението на творчеството и новостите за развитието и напредъка.
_____________________________________________________________

Първо равнище:

• Разбира спецификата на човешкото съществуване.
• Разглежда реалността във възникване и развитие.
• Демонстрира познание за различни методи на философско изследване.
• Ориентира се в отношенията между индивидуално, общностно и универсално.
• Умее да разкрива и анализира философски идеи в публицистичен, художествен и научен текст.
• Разбира значението на саморефлексията, изследването и творчеството.

Второ равнище:

• Разбира ценността на културните различия и осъзнава културната си идентичност.
• Осмисля философски отношението човек-природа.
• Познава спецификата на красивото и изкуството.
• Познава спецификата на религиозния светоглед и ролята му в историята на културата.
• Анализира основни философски проблеми в историческото им развитие.
• Човекът и неговият свят
• Съзнава заплахите за съществуването на човечеството и важността на неговото устойчиво развитие.
_____________________________________________________________

Търсете по книжарниците забележителната книга на философа Ангел Грънчаров ИЗВОРИТЕ НА ЖИВОТА: вечното в класическата и модерната философия, изд. ИЗТОК-ЗАПАД, февр. 2009 г., 520 стр. Книгата ИЗВОРИТЕ НА ЖИВОТА, външно погледнато, е систематичен курс по философия, в който обаче твърде експресивно се тълкуват и вечните въпроси, вълнуващи човешките същества на тази земя. Подобна форма, именно курс лекции по философия, осигурява на автора така потребната живост, непосредственост и свобода в общуването със съзнанието на читателя. През цялото време той се стреми да бъде близо и да не изневерява на ония неизбежни сърдечни трепети, благодарение на които човекът става човек – и личност, разбира се. Опитва се да приобщава съзнанието на читателя към така вълнуващата мисловност на непреходното, която именно е истинското богатство на човека.

Няма коментари:

А може би тъкмо ИДЕИ е твоето списание?!