вторник, 8 юли 2014 г.

Призракът на "толкова опасната свобода" вече броди и витае и около тъй стерилната откъм свобода сфера на българското образование
... Нашата принципна позиция е, че един съвременен закон за образованието следва да заложи водещата роля на учещия се в образователния процес, както и да създаде механизми за поощряване на гражданските инициативи в образованието, създаване на пространство и подкрепа за иновации, както и въвеждане на механизми за непрекъснато усъвършенстване.

Конкретните въпроси, които считаме, че следва да бъдат обществено обсъждани на този етап, за да бъдат взети под внимание в подготовката на бъдещия закон за училищното образование са следните:

1. Създаване на възможности за валидиране на знанията във всеки един момент, в който ученикът има нужда и желание.

Нашето мнение е, че следва да има лесно достъпна система за потвърждение на усвоените знания на всеки етап от образователния процес. Препоръчително е тя да е максимално опростена и освободена от формалности, както и да дава възможност да се извършва онлайн. Съществуват множество международни сертифициращи програми, които могат да се ползват като основа на една съвременна платформа за валидиране на знания.

Това ще даде възможност на учениците да следват собствената си динамика и успеваемост, а не да “изостават” или “избързват” с оглед на формално зададени и не особено адекватни критерии.

2. Създаване на реални възможности за изготвяне и следване на индивидуален учебен план на всеки желаещ ученик.

Ученикът е субект на своето образование и като такъв той следва да разполага със свободен избор какво, кога и как да учи. Индивидуалните потребности и заложения у всеки човек вътрешен стремеж към знание и развитие трябва да бъдат подкрепяни, а не ограничавани от училището. Конформизмът и еднородния подход в образованието потискат талантите и не насърчават развитието.

3. Създаване на възможност да се избират и практикуват образователни подходи, които не са регламентирани от МОН.

Така ще се отвори път на въвеждане на съвременни тенденции в образованието, една от които е Демократичното образование. Вярваме, че Демократичното образование почива на принципи, гарантиращи пълноценен учебен процес и щастливи деца и възрастни. Опирайки се на световния опит, вярваме че Демократичното образование може да намери по-широко приложение в България, като това ще бъде част от създаване на конкурентна среда в предлаганите възможности.

4. Осъвремяване на концепцията за държавните образователни изисквания.

Нашето мнение е, че те трябва да имат препоръчителен, а не задължителен характер, като в същото време се работи за тяхното осъвременяване от гледна точка на съвременните реалности.

Държавните образователни изисквания могат да бъдат ориентир в помощ на училищата/учениците при разработване на индивидуални учебни програми, според нуждите на всеки ученик. Това ще даде така необходимата свобода на преподавателите, които познават своите ученици, да избират най-подходящите методи, темпо, посока и дълбочина, осигурявайки пълноценен учебен процес, както и висока мотивация и удовлетворение на всички страни.

5. Присъединяваме се към препоръките на Европейския парламент и Съвета на Европа от 18.12.2006г. (2006/962/ЕС) за ключови компетенции за учене през целия живот да залегнат в принципите на новия закон за училищното образование. (Прочети ДО КРАЯ >>>)

Търсете по книжарниците забележителната книга на философа Ангел Грънчаров ТАЙНСТВОТО НА ЖИВОТА: Въведение в практическата философия, изд. ИЗТОК-ЗАПАД, 2006 г., разм. 20/14 см., мека подвързия, ISBN-13: 978-954-321-246-0, ISBN-10: 954-321-246-5, 317 стр., 10.00 лв. Авторът тръгва от простия факт, че човекът е живот, че ние сме живи и влюбени в живота същества, от което следва, че по никой начин не бива да му изневеряваме: да си мислим, че сме “нещо повече от това”, че сме “нещо повече от него”. Но човекът е и разбиращо същество, което значи, че не се задоволява с “простата даденост” на непосредствения живот, а непрекъснато търси смисъла, неговата ценност за нас самите. Оказва се, че ние живеем като че ли само затова непрекъснато да търсим себе си, което, от друга страна погледнато, означава, че постигаме себе си само когато свободно “правим” себе си, своето бъдеще, а значи и съдбата си. Пътят на живота у човека изцяло съвпада с пътуването към самия себе си, от което не можем да се откажем...

Няма коментари:

А може би тъкмо ИДЕИ е твоето списание?!